واژه گان

-موادي كه براي تبديل شدن به آرد وارد غلتكها مي شوند.
Sealping- جدا كردن ذرات خيلي درشت وزبر
Mesh number – تعداد سوراخ در هر اينچ مربع كه بستگي به قطر رشته هاي سيم توري الك هم دارد.
Screen Apertuer- فاصله بين دو رشته سيم در الك ها وبه عبارت ديگر قطر دهانه منافذ توري
Bran – سبوس شامل تمام يا بخشي از لايه هاي مختلف پوسته ي خارجي دانه ي گندم
Dusting, Bolting, Dressing-جدا كردن ذرات استانداردآردازذرات درشت تر.
Grading-درجه بندي آرد .
Purification- جدا كردن ذرات پوسته وذرات ناهمگن با آرد مورد نظر با استفاده از جريان هوا.
Middlings- آندوسپرم در حد بين سمولينا وآرد از نظر اندازه ذرات ودرجه خلوص.
Dust- ذرات پوسته گندم كه جابه جايي در اثر ساييدگي از آن جدامي شود.
Dunst-شامل:
الف)Break Dunst ،آندوسپرم با ذرات كوچكتر ازMiddlingsوزبر ترازآردكه هريك از سيستم ها به دست مي آيد واحتياج به خرد كردن بيشتر دارد.
ب)Reduction Dunst،آندوسپرم با ذرات مساوي Middlingsوبا مقدار كمتر جوانه وپوسته كه از سمو لينا به دست آمده.
Bilting-جدا كردن آرد از غلتك.
Sieving-الك كردن،جدا كردن آرد باذرات مناسب از هر مخلوط در آسياب.
Extraction Rate- در صد استخراج ،مقدار آرد حاصل از صد قسمت گندم تميز وپاك شده.
Flour-ذرات آندوسپرم قابل عبور از الك هاي مخصوص كه اندازه سوراخهاي آن استاندارد شده ودر مورد توليد آرد براي مصارف مختلف اندازه هاي آن متفاوت است.
Graham- آرد حاصل از مخلوط آرد هاي به دست امده از مسيرهاي مختلف آرد وسبوس مربوطه كه نوعي آرد كامل است.
Throughs- ذراتي كه از هر الك عبور مي كند.
Aspirations-ذرات سبك وزني كه از الك عبور مي كنند.
Semolina- آندوسپرم به صورت ذرات درشت كه ممكن است به صورت خالص باشد ويا همراه مقدار كمي پوسته وجوانه.
Undersize-ذراتي كه اندازه آنها از حد مورد نظر براي آرد كوچكتر است.
Oversize- ذراتي كه اندازه آنها از حد مورد نظر آرد بزرگتر است.
Pollards- سبوس داراي آندوسپرم
Homing-ذرات بدون جوانه
Patent FLOUR-اين نوع آرد از محلوط آرد هاي حاصل از غلتك هايي كه آرد نرم و عاري از ذرات پوسته وجوانه توليد مي كنند به دست مي آيد وداراي سه نوع مختلف بشرح زير است:
Familly Pattent- آرد با در صد استخراج ۷۵-۷۰
Short Pattent- آرد با در صد استخراج ۸۰-۷۵
Long,standard patent-آردي با در صد استخراج ۹۵-۹۰
‍Clear flour-مقدار آردي است كه پس از جدا كردن آرد Pattent باقي مي ماند.
Whole meal flour-آرد كامل با در صد استخراج حدود ۹۵%وبيشتر كه از تمام اجزاء دانه گندم به دست مي آيد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *