Disc and trieur cylinder

نا خالصي هاي بلندتر يا كو تاهتر از دانه گندم كه داراي قطر مساوي آن باشند را مي توان بوسيله ديسك هاي دندانه دار واستوانه اي ttieur جدا نمود ،سطح اين ديسك ها داراي فرو رفتگي ويا دندانهاي صفحات واستوانه هايي است كه داراي شكل واندازه خاصي بوده ومي تواند فقط دانه گندم را در خود جاي دهد،دندانه هاي صفحات واستوانه هابراي جدا كردن انواع مختلف نا خالصي با همديگر متفاوت هستند شيار ها ودندانه هاي باريك براي جدا كردن ذرات گرد كوچكتر از گندم مثل تخم علف هاي هرز و دندانه هايي به اندازه دانه هاي گندم براي جدا كردن اين ماده از نا خالصي هاي بلندتر مثل جو وچاودار به كارمي رود.

الک جدا کننده

ناخالصي هاي كوچكتر ويابزرگتر از گندم را بوسيله الك هاي مخصوص جدا مي كنند اين الك ها داراي سوراخهاي مختلفي هستند كه ابهاد آنها براساس اندازه دانه هاي گندم تعيين شده است.همگي به همديگر متصل بوده وبه طور افقي حكت مي كنند وگاهي حركت افقي واير ه مانند دارند.سوراخهاي ريز وبه قطر مساوي طول دانه گندم موجب جدا شدن دانه هايي نظير ذرت مي شوند كه روي سطح مي مانند وهمچنين موجب جدا شدن دانه هاي كو چكتر از گندم مي شود كه از اين سوراخها عبور كرده وروي الك بعدي جمع مي شوند ودر صورت لزوم دوباره براي جدا سازي هاي بعدي الك مي شوند در اين روش دانه هاي گندم خارج از استاندارد خواه دانه هاي بزرگتراز حد معمول ويا كوچكتراز حد معومل هم همراه ناخالصي ها جدا مي شوند.
در عمل از الك با قطر چشمه هاي ۵/۳ ميلي متري براي جدا كردن دانه ها وناخالصي هاي بزرگتر از گندم واز الك با قطر چشمه هاي يك ميلي متر براي جدا كردن ناخالصي هاي كوچك استفاده شده وپس از جدا شدن اين ناخالصي ها تفكيك دانه هاوناخالصي ها ي داراي اندازه هاي ۱تا ۵/۳ ميلي متر صورت مي گيرد.

تمیز کردن به روش خشک

در مواردي كه دانه ها تميز بوده ،يا خيس كردن گندم اشكالاتي را به وجود آورد وبويژه براي جدا كردن برخي ناخالصي ها ي چسبيده به دانه از روش Dry scouring استفاده مي گردد كه بيشت در كشورهاي پيشرفته متداول است .
در اين روش گردو خاك سطحي وبال حشرات وساير مواد سبك توسط هوا با شدت هاي متفاوتي به خارج پرت مي شود براي هر نوع ناخالص سرعت جريان هوا متفاوت وقابل تنظيم است وبه هر صورت اساس عمل براين است كه مواد سبك ترازگندم ازاين راه جدا مي شوند ،در بيشتر كشورهاي پيشرفته ومجهز به سيستم هاي مدرن آرد سازي از اين روش استفاده مي شود .بعلاوه مي توان با عبور دانه ها از بين صفحات سمباده اي شرايطي فراهم نمود كه آلودگي هاي سطح دانه ساييده شده بر طرف شود.

آماده سازی و آسیاب گندم

اسياب كردن يك عمل فيزيكي است كه به منظور جداكردن پوسته وجوانه از اندوسپرم وتبديل آندوسپرم به ذرات ريز با اندازه وحتي تركيب شيميايي معيين آرد انجام ميگيرد. وسابقه اي بسيار طولاني دارد. شايد اولين روش بو دادن دانه وخرد كردن آن بوده كه به دنبال آن آرد كردن دانه به وسيله دو جسم سخت واز حدود۱۸۰۰ سال پيش از ميلاد با استفاده از آسياب هاي سنگي وسر انجام با آسياب هاي آبي وبادي مرسوم شده وامروزه بيشتر از آسياب هاي مكانيكي يا غلتكي استفاده مي شود .
آسياب كرد نوعي هنر وتكنيك است كه كار آن جدا كردن ؛ most of the best least of the worst است اين عمل داراي مراحل مختلفي است كه مهم ترين آنها عبارتند از:
۱-۲٫ تميز كردن گندم
۱-۱-۲٫ جداكردن ناخالصي ها
گندم در بدو ورود به آسياب داراي مقاديرزياد ناخالصي ها ي مختلفي است كه نوع ومقدار آنها بسته به نحوه برداشت محصول وكاشت آن متفاوت است وبويژه در مورد گندم هاي بومي در مقايسه با گندم وارداتي نوعي اين ناخالصي ها فرق مي كند . بنابراين آسياب هاي مجهز ، بايد داراي وسايل لازم براي جداكردن اين ناخالصي ها ياشند، ناخالصي هاي موجود در گندم را متوان به صورت زير طبقه بندي نمود.
-بذر علف هاي هرز ، مانند سياه تخمه ،ناخنك،تلخه،فرفيون،تانوره كه سمي هستند ووجودشان تاثير نامطلوبي بر ويژگي ها حسي آرد وفراوردهاي حاصل از آن دارد.دانه سايرغلات ،باقيمانده هاي گياهي مانند كاه وكوزل،جو،ذرت،حبوبات.
-موادي كه منشاءحيواني دارند مانند فضولات وباقيمانده هاي حشرات
– مواد معدني،گل ولاي،گرد وخاك ،سنگ ريزه،قطعات فلزي گوناگون كه به ماشين هاي آرد سازي هم آسيب مي رساند واز جمله ناخالصي ها ي آسيب رسان محسوب مي شود.
– ساير ناخالصي ها مانند پارچه ،كاغذ،اشياءپلاستيكي ،نخ
– ناخالصي هاي بالا همراه با دانه هاي آسيب ديده ،دانه هاي لاغر وچروكيده ودانه هاي شكسته را به طور كلي screenings نامند كه كه به اسم هاي ديگري مانند Besatz در اروپا و Dokage در آمريكا هم خوانده مي شود وبه طوري كه ملاحظه مي شود،ناخالصي ها ي گندم ازيك نوع نيستند.وبه همين جهت براي جدا كردن آنها بايد از روش هاي گوناگون استفاده شود . اين كار با توجه به وزن مخصوص دانه گندم وشكل ظاهري آن وهمچنين ويژگي هاي ناخالصي ها امكان پذير است.
ناخالصي هاي موجود درگندم،پيش ازآسياب كردن آن بايد جدا شوند.
زيرا برخي از ناخالصي ها مانند ارگوت وتخم گياه سر شكافته ،مقداري مواد رنگي يا سمي به محصول اضافه مي كنندوبر عكس برخي از آنها موجب رنگ بري ارد مي گردند، بعلاوه سنگ ريزه ها وقطعات فلزي موجب خرابي دستگاه ها وخطر آتش سوزي در كار خانه مي شوند وبهرحال وجودشان در محصول مطلوب نيست .
ناخالصي هاي ديگررا با توجه به اينكه در مقايسه با دانه گندم داراي ابعاد ،شكل،سرعت پرتاب در برابر جريان هوا،وزن مخصوص،ويژگيهاي مغناطيسي والكترواستاتيك ،رنگ ناصاف بودن سطح،متفاوت هستند ،مي توان بر اساس عوامل فيزيكي گوناگون از محصول جدا نمود.
نا خالصي هايي كه از دانه هاي گندم جدا مي شوند را به دو دسته افت مفيد شامل دانه هاي شكسته ،لاغر چروكيده،صدمه ديده،حشره زده ،دماديده،جوانه زده ،سرما زده و نارس وافت غير مفيد مانند بذر علف هاي هرز ،سنگ كلوخ ،ذرات فلزي،كاغذ،پارچه وپلاستيك تقسيم مي كنند برابرضوابط فعلي مقدار افت تا ۴%ومقدار افت غير مفيد تا ۲% مجاز است.